تبلیغات

گاماس گاماس بخندیم - چهار اصل مورد نظر "لوی" كه در تحریم ایران ناكام ماند/ دانیل گلاسر كیست؟
گاماس گاماس بخندیم
لطفا قهقه نزنید